Dla wygody Czytelników ułatwiając


Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz odróżnia się od innych artykule o spółkach książkowej szczegółową strukturą wewnętrzną z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień. Komentarz stanowi drobiazgowe peryfraza artykułów 151–226 KSH, tj. zagadnień dotyczących:

powstania spółki z o. o.; praw i obowiązków wspólników; organów spółki (zarządu, komisji rewizyjnej, rady nadzorczej). Komentarz przedstawia i wnikliwie omawia najnowsze orzeczenia trybunałów powszechnych i Sądu Najwyższego dotyczące omawianej problematyki, a zarówno dotychczasowy twórczość doktryny prawa. W komentarzu uwzględniono wszystkie ostatnie przemiany legislacyjne w omawianym zakresie, także te wprowadzone: ustawą z 5.9.2016 o usługach zaufania także identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), której zadaniem jest wydanie artykułów w odniesieniu do kwestii wskazanych przez rozporządzenie Nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania publicznego w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym dodatkowo uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (eIDAS) zastąpienie dotychczasowego pojęcia „bezpieczny sygnatura cd weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu” pojęciem wskazanym w eIDAS „kwalifikowany sygnatura elektroniczny” (wejście w życie 7.10.2016 r.);

ustawą z 16.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260), jaka wprowadziła przepisy dotyczące między innymi możliwości określenia w uchwale wspólników albo w umowie spółki wymagań jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu spółki również możliwości przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego poprzez radę nadzorczą na podstawie uchwały wspólników albo umowy spółki, w przypadku kiedy to ten organ powołuje członka zarządu (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w sprawie poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), jaka wprowadziła przemiany dostosowujące do zmian wprowadzonych w ustawie – Kodeks cywilny w zakresie prokury oraz uzupełniła przepisy o wprowadzenie obowiązku członka zarządu ujawnienia na forum zarządu sprzeczności interesów spółki kapitałowej z interesami członka zarządu czy spółka komandytowo akcyjna jest osobą prawną czyli osób mu bliskich (wejście w życie 1.1.2017 r.); ustawą z 11.5.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich dodatkowo nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089), której celem jest transpozycja do krajowego porządku prawnego postanowień oryginalnych kodeksów prawa UE z aspektu audytu obejmujących dyrektywę 2014/56/UE zmieniającą dyrektywę 2006/43/WE dodatkowo rozporządzenie 537/2014 (wejście w życie 21.6.2017 r.); ustawą z 21.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z którą zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym ewentualnie podpisem potwierdzonym profilem zaufanym. Ponadto na mocy niniejszej ustawy nie tylko umowa spółki, pomimo tego podobnie dołączana do niej lista wspólników również oświadczenie o wniesieniu wkładów pieniężnych na pokrycie kapitału zakładowego mogą być podpisywane wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (wejście w życie 13.7.2017 r.).

Komentarze: 1


noavatar.png
Irena Majsterkiewicz autorka środków trwałych 2020-04-29

naturalnie podoba Ci się Twoja strona, ale musisz zajrzeć na pisownię kilku Twoich postów. Wiele z nich napotyka na problemy z pisownią i uważam, że jest to bardzo uciążliwe, jeśli chodzi o informowanie prawdy, ale na pewno wrócę.